Privacyverklaring HalloWerk

De gemeente is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeert de gemeente jou over de verwerking van persoonsgegevens. Wij beschrijven hoe en voor welk doel de gemeente jouw persoonsgegevens verwerkt, hoe jij jouw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie die voor jou relevant kan zijn.

Werkzoekenden

Voor welk doel verwerken wij jouw gegevens?

Binnen ‘HalloWerk’ worden door jouw gemeente de persoonsgegevens verwerkt, die nodig zijn voor het doel om werkzoekenden te matchen op vacatures bij werkgevers. Dit gebeurt via een digitaal (afgeschermd) platform.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor bovenstaand doel, worden verschillende persoonsgegevens verwerkt.
Bij het aanmaken van een profiel worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

PersoonsgegevenZichtbaar voor gemeenteZichtbaar voor werkgevers
Gemeentelijk klantnummerJaNee
VoornaamJaJa
AchternaamJaJa
E-mailadresJaJa
GeslachtJaNee
GeboortedatumJaNee
PostcodeJaNee
TelefoonnummerJaJa
GemeenteJaJa

Ook worden de volgende gegevens inzake ‘doelgroepen’ mogelijk verwerkt:

PersoonsgegevenZichtbaar voor gemeenteZichtbaar voor werkgevers
Banenafspraak (kandidaat
uit doelgroepen register)
JaJa
Praktijkroute (kandidaat
waarin middels deze
voorziening wordt bekeken
of er verminderde
loonwaarde is)
JaJa
BBL (beroep begeleide
leerweg. Voorziening
voor jongeren zonder
startkwalificatie beschikbare
voorziening)
JaJa
OndernemerJaJa

Verdere persoonsgegevens uit jouw profiel, die wij verwerken, als ze door jou zijn ingevuld, zijn o.a.:

PersoonsgegevenZichtbaar voor gemeenteZichtbaar voor werkgevers
Interesses, talenten en
motivatie
JaJa
Soort werk dat jij wilt doen,
voorkeursberoepen
JaJa
Foto en/of videoJaJa

Van belang is dat je bij het aanvullen van je profiel geen bijzondere persoonsgegevens, zoals je BSN, medische geschiedenis, strafrechtelijke verleden, godsdienst en andere gegevens in HalloWerk plaatst.
Wel kunnen er gegevens worden verwerkt die aangeven in hoeverre je beperkingen hebt om te werken. Hierbij kunnen we minimale gezondheidsgegevens van jouw verwerken, denk hierbij bijvoorbeeld aan belastbaarheid van fysiek werk (zitten, staan, bukken e.d.).

Op basis waarvan mag de gemeente jouw gegevens verwerken?

De gemeente mag jouw persoonsgegevens niet zomaar verzamelen en gebruiken. Hiervoor is een grondslag vereist. In de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn de grondslagen vastgelegd. Voor HalloWerk is dit de uitvoering van twee wettelijke taken, namelijk de Participatiewet en de wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI).

Wanneer delen wij jouw persoonsgegevens met derden?

Jouw eigen gemeente deelt alleen gegevens met derden als dat noodzakelijk is voor de matching via HalloWerk. Gemeenten sluiten verwerkersovereenkomsten met ICT-partijen en andere derden.

Gemeente Rotterdam deelt nog gegevens met een opleidingsinstituut.

Welke bewaartermijn hanteren wij?

Alle informatie, data of documenten die jouw gemeente vastlegt, bewaart de gemeente volgens de wettelijk vastgestelde bewaartermijn behorend bij de Participatiewet.

Werkgevers

Voor welk doel verwerken wij jouw gegevens?

HalloWerk is bedoeld om werkzoekenden te matchen op een vacature van een werkgever.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In HalloWerk moet, voor het aanmaken van een account, de werkgever een contactformulier invullen en daarbij de volgende persoonsgegevens invullen:

 • Voornaam en achternaam van de contactpersoon werkgever
 • Zakelijk e-mailadres van contactpersoon werkgever
 • Zakelijk telefoonnummer van contactpersoon werkgever

Op basis waarvan mag de gemeente jouw gegevens verwerken?

De gemeente mag jouw persoonsgegevens niet zomaar verzamelen en gebruiken. Hiervoor is een grondslag vereist. In de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn de grondslagen vastgelegd. Voor HalloWerk is dit de uitvoering van twee wettelijke taken, namelijk de Participatiewet en de wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI).

Welke bewaartermijn hanteren wij?

Alle informatie, data of documenten die jouw gemeente vastlegt, bewaart de gemeente volgens de wettelijk vastgestelde bewaartermijn.

Contactformulier

Voor welk doel verwerken wij jouw gegevens?

Het doel is om antwoord te kunnen geven op vragen die personen hebben over HalloWerk. Deze vragen kunnen via het contactformulier worden gesteld.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die verwerkt worden bij het invullen van het contactformulier zijn:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Kwalificatie persoon (werkzoekende/werkgever/overig)
 • Regio

Op basis waarvan mag de gemeente jouw gegevens verwerken?

HalloWerk verwerkt jouw persoonsgegevens om de aanvraag die je via het contactformulier indient te behandelen. Om jouw bericht uit het contactformulier te beantwoorden is het noodzakelijk om jouw persoonsgegevens automatisch door te sturen naar de afdeling van de regio die je hebt ingevuld.

Wanneer delen wij jouw persoonsgegevens met derden?

Wij delen geen persoonsgegevens met derden.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens uit het contactformulier worden na ontvangst voor een maand bewaard. Deze bewaartermijn is nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende tijd is voor een juiste afhandeling van jouw verzoek.

Na een maand worden jouw persoonsgegevens uit de database verwijderd. Voor archiveringsdoeleinden worden wel de volgende gegevens bewaard:

 • Kwalificatie aanvrager (werkzoekende/werkgever/overig)
 • Regio

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Het systeem van HalloWerk past geen profilering toe en neemt geen automatische besluiten over zaken die voor jou (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben.

Beveiligen persoonsgegevens

Binnen HalloWerk zijn de benodigde maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Hiermee voorkomen we onder andere misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen van jouw persoonsgegevens.

Gemeenten moeten aan de z.g. “Baseline Informatiebeveiliging van de Overheid” (BIO) voldoen. HalloWerk voldoet aan de “Baseline Informatiebeveiliging van de Overheid” (BIO), doordat de bedrijven die de ICT-ondersteuning leveren van HalloWerk allemaal aantoonbaar voldoen aan de ISO 27001 normen. Dit is een wereldwijde standaard voor informatiebeveiliging.

Rechten van betrokkenen

Omdat HalloWerk persoonsgegevens van jou verwerkt, heb je een aantal rechten. Je kunt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een beroep doen op de volgende rechten:

 • Recht van inzage in uw persoonsgegevens
  Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens jouw gemeente in het kader van HalloWerk van jou verwerkt.
  Je kunt een beroep op het recht van inzage doen. Je dient je voldoende te kunnen identificeren om dit recht te kunnen uitoefenen.
 • Recht op rectificatie
  Wanneer je eigen gemeente persoonsgegevens van jou verwerkt voor HalloWerk die onvolledig of onjuist zijn, heb je het recht om dit te rectificeren. Op jouw verzoek zal je gemeente de persoonsgegevens waar nodig aanvullen en/of aanpassen.
 • Recht op gegevenswissing
  Wanneer je je gehele profiel wil laten verwijderen, dan kun je dat verzoek indienen bij je eigen gemeente. Persoonsgegevens kunnen dan alleen worden verwijderd als er geen wettelijke bewaringstermijn geldt.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Je kunt de verwerking van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) stopzetten. Dit is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer je van mening bent dat de gegevensverwerking door HalloWerk onrechtmatig is. Je kunt jouw verzoek indienen bij je eigen gemeente
 • Recht van bezwaar
  Bij een vermoeden dat persoonsgegevens voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze worden verwerkt, kun je hierover een klacht indienen bij je eigen gemeente.
 • Recht op dataportabiliteit
  Doordat je zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt heb je recht op de overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je eigen gemeente op verzoek jouw gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kan verstrekken.

Wil je gebruik maken van jouw privacy rechten?

Dien je verzoek in via het contactformulier HalloWerk of het daarvoor bedoelde loket van jouw gemeente of het contactformulier van HalloWerk. De gemeente behoudt zich het recht voor additionele informatie te vragen ter verificatie van jouw identiteit bij het inroepen van deze rechten.

Klacht indienen

Als je vragen hebt of een klacht wil indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen via het contactformulier op de website van HalloWerk.

Als je echter vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen met betrekking tot het verwerken van je persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen. Zie hierover de website van de AP.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. In dat geval wordt de laatste versie van de privacyverklaring op deze webpagina gepubliceerd.

Contact

Bij vragen over privacy kun je contact opnemen via het contactformulier op de website van HalloWerk.