Privacyverklaring HalloWerk

Deze privacyverklaring ziet op het gebruik van persoonsgegevens door HalloWerk. HalloWerk is een matchingsplatform van de gemeente dat gebruikt wordt om werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact te brengen. Via HalloWerk kunnen werkzoekenden met een uitkering in de regio’s Rijnmond, Haaglanden, (Groot) Amsterdam en Utrecht in contact komen met werkgevers (en andersom).

Deze privacyverklaring ziet alleen op het gebruik van persoonsgegevens dat plaatsvindt bij het bezoeken van de website HalloWerk.nl en bij het invullen van het contactformulier op deze website. Het aanmaken en inloggen op accounts van HalloWerk valt buiten deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

De persoonsgegevens die verwerkt worden bij het invullen van het contactformulier zijn:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Telefoonnummer (optioneel)
  • E-mail
  • Kwalificatie persoon (werkzoekende/werkgever/overig)
  • Regio

Daarnaast vult u een bericht met uw vraag of andere mededeling in. Belangrijk is dat u bij het invullen van dit bericht geen bijzondere persoonsgegevens invult, dit zijn bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid of over uw politieke voorkeur.

Door het invullen en verzenden van het contactformulier worden de persoonsgegevens verstuurd naar de afdelingen van de regio die u in het contactformulier hebt ingevuld, die vervolgens uw verzoek in behandeling nemen.

HalloWerk houdt bij welke persoonsgegevens en berichten er via het contactformulier op de website zijn binnengekomen om te achterhalen of u antwoord op uw bericht heeft ontvangen.

Bij het bezoeken van de website van HalloWerk worden er cookies geplaatst. Deze cookies zijn beperkt tot functionele en analytische cookies. Er vindt dus door het bezoek aan de website van HalloWerk geen tracking plaats.

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

HalloWerk verwerkt uw persoonsgegevens om de aanvraag die u via het contactformulier indient te behandelen. Dit doet HalloWerk op basis van uw toestemming. Om uw bericht uit het contactformulier te beantwoorden is het noodzakelijk om uw gegevens door te sturen aan de afdeling van de regio die u heeft ingevuld. Daarnaast is het voor een goede afhandeling noodzakelijk dat HalloWerk uw persoonsgegevens tijdelijk bewaart om te bewaken dat uw vraag in behandeling is genomen.

Voor het plaatsen van cookies geldt dat HalloWerk hier een gerechtvaardigd belang bij heeft. De cookies die geplaatst worden dienen ter ondersteuning van de functionaliteit van de website en bieden op anonieme wijze inzicht in het gebruik van de website.

Wie zijn er betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens?

HalloWerk behandelt de contactformulieren in opdracht van verschillende gemeenten, waaronder de gemeente Rotterdam.

HalloWerk werkt bij de behandeling van de contactformulieren samen met andere partijen. Met deze partijen zijn passende afspraken gemaakt om uw persoonsgegevens te beschermen.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De persoonsgegevens uit het contactformulier worden na ontvangst voor een maand bewaard. Deze bewaartermijn is nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende tijd is voor een juiste afhandeling van uw aanvraag.

Na een maand worden de persoonsgegevens uit de database verwijderd. Voor archiveringsdoeleinden worden wel de volgende gegevens bewaard:

  • Kwalificatie aanvrager (werkzoekende/werkgever/overig)
  • Regio
  • Afhandeltijd
  • Eventueel opvolgnummer toegekend aan formulier (dit nummer bevat geen informatie die herleidbaar is naar de persoon die het contactformulier heeft ingevuld)

Omdat deze gegevens na verwijdering van de overige persoonsgegevens niet meer herleidbaar zijn naar een persoon, is er geen sprake meer van een verwerking van persoonsgegevens.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

HalloWerk heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wat zijn uw rechten?

Omdat HalloWerk persoonsgegevens van u verwerkt heeft u een aantal rechten. U kunt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een beroep doen op de volgende rechten:

Recht van inzage in uw persoonsgegevens

U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens HalloWerk van u verwerkt. U kunt hiertoe een beroep op het recht van inzage doen. U dient zich voldoende te kunnen identificeren om dit recht te kunnen uitoefenen.

Recht op rectificatie

Wanneer HalloWerk persoonsgegevens van u verwerkt die onvolledig of onjuist zijn, heeft u het recht om dit te rectificeren. HalloWerk zal uw aanvraag serieus nemen en de gegevens waar nodig aanvullen en/of aanpassen.

Recht op gegevenswissing

Wanneer de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen niet meer noodzakelijk zijn om te behouden, kunt u HalloWerk verzoeken de gegevens te verwijderen. Na een maand worden uw persoonsgegevens automatisch verwijderd.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stopzetten. Dit is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer u van mening bent dat de gegevensverwerking door HalloWerk onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Bij een vermoeden dat persoonsgegevens voor een ander/onjuist doeleinde worden gebruikt kunt u bezwaar hieromtrent indienen bij HalloWerk. U kunt hiervoor contact opnemen via info@hallowerk.nl.

Recht op dataportabiliteit

Doordat u zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt heeft u recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat HalloWerk op uw verzoek uw gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kan verstrekken.

Na een maand worden de ontvangen gegevens geanonimiseerd. Na deze anonimisering is er geen sprake meer van een verwerking van persoonsgegevens. Hiermee vervalt de mogelijkheid om een beroep te doen op een van bovenstaande rechten.

Wat kunt u doen bij vragen en opmerkingen?

Indien u een beroep wilt doen op een van bovenstaande rechten of wanneer u een andere vraag hebt over privacy, kunt u contact opnemen via info@hallowerk.nl. Wij streven ernaar om binnen een maand op uw verzoek te reageren.

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de verwerking van uw persoonsgegevens. Zie hierover de website van de AP.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. In dat geval wordt de laatste versie van de privacyverklaring op deze webpagina gepubliceerd, waarna deze verklaring meteen van kracht is.

Laatste versie: 10 september 2021.